Prihlásiť sa
Registrovať sa
Rozvrh

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:
MS systém s.r.o., Južná trieda 8, 04001 Košice
IČO:36206156
IčDPH:SK2020050307
Webové sídlo: www.karpatiarelax.sk
Kontakt: info@karpatiarelax.sk
                +421 950 727 212

Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti fitness, skupinové cvičenia s možnosťou online rezervácie a nakupovania kreditov pre účely vstupného členského poplatku na poskytované cvičenia v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Klient:

Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.karpatiarelax.sk pre účely rezervácie na dané cvičenie podľa platného rozvrhu zverejneného na www.karpatiarelax.sk v časti Online rezervácie kurzov. Zároveň je táto osoba registrovaná na stránke www.karpatiarelax.sk  čím zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami. Klient sa na tréningy prihlasuje osobne alebo online prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle www.karpatiarelax.sk.

Registrácia:

Na www.karpatiarelax.sk je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na tréningy je registrácia povinná. Každý tréning má obmedzený počet klientov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.karpatiarelax.sk v sekcii Online rezervácie kurzov.

Poplatky:

Každý tréning ma v rozvrhu uvedenú cenu, za akú je možné sa na tréning prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne vo fitness centre Prevádzkovateľa, prostredníctvom platobnej brány (s poplatkom podľa aktuálneho cenníka), alebo kredity získava vo vernostnom programe zbieraním bonusových bodov a následným zamenením týchto bodov za kredity. Podmienky a konverzný prepočet bonusových bodov za kredity sa môže meniť a jeho aktuálna hodnota je uvedená v profile prihláseného klienta v sekcii Bonusové body. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Aktuálne zvýhodnenie nakupovania kreditov je uvedené v profile prihláseného klienta v sekcii Kredity. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na daný tréning a to vo výške uvedenej pri cene daného tréningu. Poplatky sa pre dané tréningy môžu líšiť v závislosti od typu tréningu ako aj od termínu tréningu.

Penalizácie:

Vzhľadom na charakter prihlasovania sa na tréningy a obmedzenú kapacitu fitness centra prevádzkovateľa sú odhlásenia z tréningov možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín zostáva od odhlásenia z tréningu do začiatku tréningu. Odstupňované penalizovanie sa môže meniť a jeho aktuálna hodnota je uvedená v pravidlách používania v dolnej časti webového sídla www.karpatiarelax.sk  Penalizovaná čiastka je sťahovaná formou vrátenia nižšej sumy kreditov na účet prihláseného klienta na daný tréning, aká bola stiahnutá v čase prihlásenia sa na tréning.

Zodpovednosť:

Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas cvičenia hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do fitness centra, prípadne pohybom mimo miest určených na cvičenie v danom čase, v ktorom bol klient na cvičenie prihlásený. Ak klient pociťuje náznaky choroby, alebo už chorý je, prosíme o dobré zváženie návštevy skupinového cvičenia, nakoľko je veľké riziko nakazenia chorobou ostatných účastníkov cvičenia. 

Reklamácie:

Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom fitness centra.

Zrušenie registrácie:

Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.karpatiarelax.sk  Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne vo fitness centre prevádzkovateľa, písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.karpatiarelax.sk v sekcii Kontakt.

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novinkách alebo iných marketingových informáciách od predávajúceho.

Záverečné ustanovenie:

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Humennom dňa: 2.2.2017. Platné od: 3.2.2017